کارفرما: آقای علی ایثاری

تاریخ سفارش : 1403/02/09

مدت زمان اجرا پروژه : 6 روز

گرافیک این وب سایت بر اساس نظریه کارفرما طراحی گردید.