مجوز ها

مجوز اینماد

نماد اعتماد الکترونیکی نشانه‌ای است که از طرف مرکزی با نام توسعه تجارت الکترونیکی که وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است، به عنوان تاییدیه به فروشگاه‌های اینترنتی داده می‌شود.

دانش بنیان

دانش‌بنیان به ریاست معاون علمی و فناوری رییس جمهور و عضویت وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مرتبط و نمایندگان بخش خصوصی، شرکت‌های مشمول استفاده از مزایای این قانون را تایید می‌کند.

قوه قضاییه

 برقراری عدالت و دفاع شجاعانه و قدرتمندانه از مستضعفان و محرومان در همه ابعاد از جمله ابعاد قضایی، اقتصادی، اجتماعی و  توجه به خروجی ها و ارزیابی میزان موفقیت قوه قضاییه براساس اعتماد، احساس اطمینان و آرامش مردم.